ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.1)

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.1)

เพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>>1. แบบฟร์อมขอเผยแพร่ข้อมูล 2. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 3. รายงานสรุปผลการจัดหา สขร พ.ย 62 4. Print Screen พ.ย.