ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม (แบบ สขร.1)

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม (แบบ สขร.1)

เพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>>1. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ต.ค. 62 2. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ นำเผยแพร่บนเว็ปไซต์หน่วยงาน ต.ค.62 3. รายงานสรุปผลการจัดหา สขร 1 ต.ค.62 4. Print Screen ต.ค.