สสจ.มส.อบรมพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานฉบับใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมบุคลากรใน โรงพยาบาลทุกแห่ง 7 แห่งเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน