ประกาศ รพ.ปาย :แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บ รพ.ปาย

ประกาศ รพ.ปาย :แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บ รพ.ปาย

โรงพยาบาลปายได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยอาศัยความตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดังนี้

อ่านตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> ประกาศโรงพยาบาลปาย

ประกาศโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562