ประชาสัมพันธ์: แรงงานต่างด้าวกลับมาตรวจสุขภาพซ้ำ รพ.ปาย

 

สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ(เมียนมา กัมพูชา ลาว) ที่ทำการซื้อบัตรประกันสุขภาพไว้กับ รพ.ปายทุกประเภท (บัตร 500 บาท , บัตร 730 บาท และบัตร 3200 บาท) ที่ยังคงถือบัตรประกันสุขภาพดังกล่าวและยังไม่หมดอายุคุ้มครอง (มี.ค.63) และไม่ใช่สิทธิประกันสังคม

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติดังกล่าวให้กลับมาตรวจสุขภาพซ้ำเพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

->> ตรวจสอบวันนัดตรวจสุขภาพ <<—

1.โปรดนำบัตรประกันสุขภาพ พร้อมบัตรประจำตัวมาแสดงเพื่อขอเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่ห้องประกันสุขภาพ (เบอร์ 20)

** ค่าใช้จ่ายมีเพียงค่าตรวจสุขภาพ บัตรประกันสุขภาพสามารถใช้ต่อได้หลังจากตรวจสุขภาพจนกว่าจะหมดอายุ **

ประชาสัมพันธ์โดย : งานประกันสุขภาพ