รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ24จัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลา