ขอความร่วมมือใช้แบบฟอร์ม

ขอความร่วมมือใช้แบบฟอร์ม

ตามประกาศสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ งานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลปาย

อ่านเพิ่มเติม>>คลิกที่นี่>>แบบแสดงพร้อมหนังสือเผยแพร่1