แนวทางการปรับปรุงและสรุปผลการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

อ่านเอกสารรายงานการปรับปรุงแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คลิกอ่านที่นี่ >>> EB9 (4)ข้อ 1,3การปรับปรุงแนวทางป้องกันผลประโยชน์

สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายงานตามเอกสารแนบ

คลิกอ่านที่นี่ >>> EB 9(3)ข้อ4 สรุปผล