ประชาสัมพันธ์ :ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวประจำปี 2561

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวประจำปี 2561 

รพ.ปาย เปิดรับตรวจสุขภาพประจำปีในส่วนของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ,ลาว และกัมพูชา) เพื่อยื่นต่ออนุญาตขอทำงานแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  – สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยในวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 สถานพยาบาล รพ.ปายนั้น ของดการรับตรวจสุขภาพเป็นการชั่วคราวเนื่องจากในช่วงวันเวลา ดังกล่าวเป็นสัปดาห์ของการตรวจสุขภาพประจำปีของ เจ้าหน้าที่ รพ.ปาย

     จึงประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา กัมพูชา ลาว ได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยจะเริ่มตรวจสุขภาพอีกครั้ง 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปจนกว่ากรมแรงงานจะปิดรับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ รพ.ปาย

หลักฐานที่ต้องเตรียมมา ในวันที่เริ่มตรวจอีกครั้ง 19/2/61
– เอกสารใบ ทร.38 1 ใบ / สำหรับรายใหม่ที่มีหนังสือเดินทาง (passport) ให้ใช้เล่ม passport
– สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง 1 ใบ
– สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง 1 ใบ
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

* ค่าตรวจสุขภาพไม่เกิน 700 บาท และค่าบัตรประกันสุขภาพ 3200 บาทระยะเวลาคุ้มครอง 2 ปี
* เอกสารทุกใบให้ถ่ายสำเนาทุกใบยกเว้นรูปถ่าย พร้อมรับรองสำเนา

ประชาสัมพันธ์โดย งานประกันสุขภาพ รพ.ปาย