เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ (ครุภัณฑ์ รายการ)

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ (ครุภัณฑ์ รายการ)

อนุมัติแผน  ดาวน์โหลดที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560  ดาวน์โหลดที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf

เผยแพร่แผนวงเกิน 500,000   ดาวน์โหลดที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf

เผยแพร่แผนเกินห้าแสน ดาวน์โหลดที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf