รพ.ปาย : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต (ITA) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ.2562 จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการของโรงพยาบาลปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ที่ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร > EB 20 ข้อ3