รพ.ปาย ITA : จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและมาตรการป้องกันการทุจริต

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต เรื่องเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมขายยาและมาตรการป้องกันการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย อ่านรายละเอียดตามเอกสารคลิกเพิ่มเติมด้านล่างนี้ครับ EฺB17 ข้อ 2-2 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ คลิกอ่านเพิ่มเติมด้านล่างนี้ครับ EB17 ข้อ 2-3

รพ.ปาย : คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลปาย

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสาร คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลปาย           เพื่อเป็นการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลปายและเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลปาย จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ครับ เอกสารคู่มือป้องกันการรับสินบน > คุ่มือป้องกันการรับสินบน เอกสารบันทึกข้อความ > บันทึกข้อความ