รพ.ปาย :เผยแพร่รูปแบบการต่อต้านการทุจริต 

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่รูปแบบการต่อต้านการทุจริต    โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่รูปแบบการต่อต้านการทุจริต ตามเอกสารแนบดังนี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิก >> เอกสารเผยแพร่รูปแบบการต่อต้านการทุจริต  

ประกาศเจตนารมณ์ประจำปี 2562 “โรงพยาบาลปาย ไม่ทนต่อการทุจริต”

รพ.ปาย ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี 2562  ” โรงพยาบาลปาย ไม่ทนต่อการทุจริต รพ.ปาย ขอประกาศเจตนารมณ์และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ พระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบคลิก >> ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประกาศโดย ผู้อำนวนการโรงพยาบาลปาย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562