ITA :การติดตามโครงการ คปสอ.ปาย ปี 62

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสารดังนี้ เรื่อง การติดตามโครงการ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย รายละเอียดการดำเนินการการติดตามโครงการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ > EB 12 ข้อ2 ติดตามแผนงานโครงการ 2562