มาตรการและแนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการและแนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  EB9(4)ข้อ 2 ตามที่โรงพยาบาลปายได้ทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เจ้าหน้าที่กระทาผิดวินัย จึงได้จัดทาแนวทางมาตรการและแนวทางป้องกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติ และเพื่อให้การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงพยาบาลปาย จึงออกมาตรการเพื่อให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม  ชนิดไฟล์ .PDF คลิกที่นี่

ระเบียบวาระการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระเบียบวาระการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบEB 9(3)ข้อ1 รายละเอียดเพิ่ม  ชนิดไฟล์ .PDF คลิกที่นี่

สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ EB 9 (3)ข้อ4 รายละเอียดเพิ่มเติม ชนิดไฟล์ .PDF  คลิกที่นี่

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของ รพ.ปายที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซัอน ปีงบประมาณ 2561 อ่านรายงานคลิก

แนวทางการปรับปรุงและสรุปผลการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

อ่านเอกสารรายงานการปรับปรุงแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกอ่านที่นี่ >>> EB9 (4)ข้อ 1,3การปรับปรุงแนวทางป้องกันผลประโยชน์ สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายงานตามเอกสารแนบ คลิกอ่านที่นี่ >>> EB 9(3)ข้อ4 สรุปผล