กระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงาน Flow chart กลุ่มงานการพยาบาล1 flowchart กลุ่มงานการพยาบาล 2 flowchart ทันตกรรม flowchart ทันตกรรม 2 กลุ่มงานการพยาบาล 3 กายภาพ จัดซื้อจัดจ้าง โภชนศาสตร์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และบุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบาทที่ตนมี และเพื่อให้มีการกลไกการบังคับการทำงานดังกล่าวนั้น ทางรพ.ปายจึงได้มีการนำ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนมาประยุกต์และปรับใช้ด้วยเช่นกัน ซึ่งรายละเอียดสามารถอ่านได้ตามเอกสารที่แนบลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ คลิกเพื่ออ่าน >> EB 9 ข้อ 1.7

รพ.ปาย : การติดตามโครงการ คปสอ.ปาย ปี 62

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสาร เรื่องการติดตามโครงการเครือข่ายสุขภาพอำเภอปาย ปี 2562    โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่ตารางการติดตามโครงการของเครือข่ายสุขภาพอำเภอปาย ประจำปี 2562 ดังนี้ท่านสามารถคลิกเลือกอ่านเอกสารตามหัวข้อด้านล่างนี้ได้เลยครับ > EB9 ข้อ 1(3)) > EB 9 ข้อ 1 (2) ย 1 > EB 9 ข้อ 1(2) ย 2 > EB 9 ข้อ 1(2) ย 3 > EB 9 ข้อ 1(2) ย 4  

ITA รพ.ปาย : เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภายในองค์กร และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสาร เรื่อง : เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภายในองค์กร และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ (ITA) ผ่านทางเว็บไซต์องค์กรของทาง รพ.ปาย ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมถึงข้อมูลโดยภาพรวมของรพ.ปาย ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างองค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ บทบาทอำนาจหน้าที่ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและรับบริการของประชาชนที่มารับบริการยังโรงพยาบาลปาย ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกตามหัวข้อเอกสารด้านล่างนี้ได้เลยครับ > EB9 ข้อ 1.1 > EB9 ข้อ 1.2 > EB9 ข้อ 1.3 > EB9 ข้อ 1.4 > EB9 ข้อ 1.5

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) รายละเอียเพิ่มเติม คลิกอ่านที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ คลิกอ่านที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf

รพ.ปาย :การอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสาร เรื่องการอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  โรงพยาบาลปาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อให้ทางรพ.ได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดหนังสือราชการได้โดยการคลิกที่ลิงค์นี้ครับ > EB 9 ข้อ 1(4) 

คู่มือ :แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบ 62

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสารคู่มือ คู่มือแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลปายมีการทำโครงการและแผนต่างๆ โดยจัดทำแผนและโครงการต่างๆให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ในการนี้จึงได้ขอเผยแพร่คู่มือคู่มือแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสามารถคลิกอ่านได้ตามเอกสารด้านล่างนี้ (ลิงค์) ได้เลยครับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > EB 9 ข้อ 1.6

1 2