รายงานการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค

รายงานการติดตามการดำเนินงาน   รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>แบบบันทึกรายงานผล ปุ้ย สรุปปัญหาอุปสรรค     รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>ปัญหาอุปสรรค

ประกาศ รพ.ปาย :แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บ รพ.ปาย

ประกาศ รพ.ปาย :แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บ รพ.ปาย โรงพยาบาลปายได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยอาศัยความตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดังนี้ อ่านตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> ประกาศโรงพยาบาลปาย ประกาศโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและข้อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) นั้น ตาม EB ๘ (๔) กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ – กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาย ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑ – ไตรมาส ๓) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปายแต่อย่างใด – งานบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลปาย ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑ – ไตรมาส ๓) พบข้อร้องเรียนและข้อชื่นชมเจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านรายงานตามเอกสารแนบ คลิก >> EB8(4) ข้อ 4

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านเอกสารอ้างอิงประกอบคลิก >> คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน