รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการ ที่ดาเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กาหนดให้หน่วยงานต้องวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน โดยจาแนกเป็นรายหมวด จาแนกร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒๑ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป อ่านต่อคลิกที่นี่>>>ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง