คปสอ.ปาย ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง”

วันที่ 29 มีนาคม 2561 น.พ.วัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอปาย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง”เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างสุขให้ประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของ รพ.ปายที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซัอน ปีงบประมาณ 2561 อ่านรายงานคลิก

คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างมุ่งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดาเนินงาน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลปาย ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทางานของส่วนราชการได้ ยังผลให้ส่วนราชการดาเนินงานต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์การทางานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ข้อยุติมานาเสนอไว้ในคู่มือเล่มนี้ ตั้งแต่ขั้นตอน รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ วิเคราะห์ข้อร้องเรียนตลอดจนการทาบันทึกเสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้ลงนามหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการตามอานาจหน้าที่ แจ้งผลการดาเนินการ สรุปเรื่องและทาบันทึกเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ โดยหวังว่าผู้ที่ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้และเทคนิควิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดคู่มือคลิก >> คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก โรงพยาบาลปาย อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน ดาวน์โหลดคู่มือคลิก >> คู่มือ ระบบการป้องกัน

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ที่นี่

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ได้ที่นี่