ENV : เชิญชวน จนท.สังกัด รพ.ปาย ส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม “Let’s Save the world together”        – เป็นการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแก่ชาวโรงพยาบาลปาย โดยขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปายทุกท่าน ส่งผลงานเข้าประกวดโดยแจ้งความประสงค์ได้ที่งานสุขาภิบาลครับ – โอกาสครั้งนี้สำหรับบุคลากรโรงพยาบาล โดยส่งผลงานในนามหน่วยงานภายในโรงพยาบาลปายหน่วยงานนั้นๆครับ

รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  => ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา =>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  17  – 25 เมษายน 2562 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย =>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร =>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ […]

รพ.ปาย :ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างจำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา 1.นางสาวธนาภรณ์ ไกรเกริกเกียรติ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 2.นายธนาดล จันทร์โสภา ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา 3.นายสิริพิศุทธิ์  นุโพ  ผู้สอบผ่านการคัดลือก จึงประกาศขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน  2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลปาย  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ อ่านรายละเอียดเพิมเติมมผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิก ประกาศผลสอบลูกจ้าง 3 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลปาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานโดยจ้างเหมา

ประกาศโรงพยาบาลปาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานโดยจ้างเหมา ตามที่โรงพยาบาลปาย ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานของโรงพยาบาลปาย จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกอ่านที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf  

รพ.ปาย : รับสมัครลูกจ้าง 3 อัตรา

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  => ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,200 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960 บาท ปฏิบัติงานที่ งานประกันสุขภาพ รพ.ปาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> รับสมัครงานลูกจ้าง 3 อัตรา =>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  12 – 26 มีนาคม 2562 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย =>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) […]

ประชาสัมพันธ์: แรงงานต่างด้าวกลับมาตรวจสุขภาพซ้ำ รพ.ปาย

  สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ(เมียนมา กัมพูชา ลาว) ที่ทำการซื้อบัตรประกันสุขภาพไว้กับ รพ.ปายทุกประเภท (บัตร 500 บาท , บัตร 730 บาท และบัตร 3200 บาท) ที่ยังคงถือบัตรประกันสุขภาพดังกล่าวและยังไม่หมดอายุคุ้มครอง (มี.ค.63) และไม่ใช่สิทธิประกันสังคม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติดังกล่าวให้กลับมาตรวจสุขภาพซ้ำเพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ->> ตรวจสอบวันนัดตรวจสุขภาพ <<— 1.โปรดนำบัตรประกันสุขภาพ พร้อมบัตรประจำตัวมาแสดงเพื่อขอเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่ห้องประกันสุขภาพ (เบอร์ 20) ** ค่าใช้จ่ายมีเพียงค่าตรวจสุขภาพ บัตรประกันสุขภาพสามารถใช้ต่อได้หลังจากตรวจสุขภาพจนกว่าจะหมดอายุ ** ประชาสัมพันธ์โดย : งานประกันสุขภาพ

แนะนำช่องทางติดต่อ กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ปาย (Line@)

แนะนำช่องทางออนไลน์การติดต่อกับทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ปาย สามารถติดต่อได้ทางไลน์แอท (Line@) ได้ที่ ID:@bxs2932h (มี @ ด้วย) หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลย

รพ.ปาย : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้าง 5 ตำแหน่งและตัวสำรอง

ประกาศรพ.ปาย : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง  => ตามที่ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่งนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัคร่จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จึงขอประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท ปฏิบัติงานที่งานจ่ายกลาง คือ นางสาวเกสรา เกียรติยศ    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 2. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท คือ – นางสาวศิริลักษณ์ หู่เลา     ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 3. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท คือ – ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 […]

รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  => ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา  =>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  9 – 16 พฤศจิกายน 2561 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย =>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร =>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ =>  ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร =>  บรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 […]

1 2 3 4