รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  => ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา =>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  17  – 25 เมษายน 2562 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย =>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร =>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ […]

รพ.ปาย :ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างจำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา 1.นางสาวธนาภรณ์ ไกรเกริกเกียรติ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 2.นายธนาดล จันทร์โสภา ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา 3.นายสิริพิศุทธิ์  นุโพ  ผู้สอบผ่านการคัดลือก จึงประกาศขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน  2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลปาย  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ อ่านรายละเอียดเพิมเติมมผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิก ประกาศผลสอบลูกจ้าง 3 อัตรา

รพ.ปาย ITA : จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและมาตรการป้องกันการทุจริต

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต เรื่องเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมขายยาและมาตรการป้องกันการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย อ่านรายละเอียดตามเอกสารคลิกเพิ่มเติมด้านล่างนี้ครับ EฺB17 ข้อ 2-2 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ คลิกอ่านเพิ่มเติมด้านล่างนี้ครับ EB17 ข้อ 2-3

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และบุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบาทที่ตนมี และเพื่อให้มีการกลไกการบังคับการทำงานดังกล่าวนั้น ทางรพ.ปายจึงได้มีการนำ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนมาประยุกต์และปรับใช้ด้วยเช่นกัน ซึ่งรายละเอียดสามารถอ่านได้ตามเอกสารที่แนบลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ คลิกเพื่ออ่าน >> EB 9 ข้อ 1.7

รพ.ปาย : การติดตามโครงการ คปสอ.ปาย ปี 62

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสาร เรื่องการติดตามโครงการเครือข่ายสุขภาพอำเภอปาย ปี 2562    โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่ตารางการติดตามโครงการของเครือข่ายสุขภาพอำเภอปาย ประจำปี 2562 ดังนี้ท่านสามารถคลิกเลือกอ่านเอกสารตามหัวข้อด้านล่างนี้ได้เลยครับ > EB9 ข้อ 1(3)) > EB 9 ข้อ 1 (2) ย 1 > EB 9 ข้อ 1(2) ย 2 > EB 9 ข้อ 1(2) ย 3 > EB 9 ข้อ 1(2) ย 4  

ITA รพ.ปาย : เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภายในองค์กร และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสาร เรื่อง : เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภายในองค์กร และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ (ITA) ผ่านทางเว็บไซต์องค์กรของทาง รพ.ปาย ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมถึงข้อมูลโดยภาพรวมของรพ.ปาย ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างองค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ บทบาทอำนาจหน้าที่ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและรับบริการของประชาชนที่มารับบริการยังโรงพยาบาลปาย ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกตามหัวข้อเอกสารด้านล่างนี้ได้เลยครับ > EB9 ข้อ 1.1 > EB9 ข้อ 1.2 > EB9 ข้อ 1.3 > EB9 ข้อ 1.4 > EB9 ข้อ 1.5

ITA :การติดตามโครงการ คปสอ.ปาย ปี 62

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสารดังนี้ เรื่อง การติดตามโครงการ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย รายละเอียดการดำเนินการการติดตามโครงการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ > EB 12 ข้อ2 ติดตามแผนงานโครงการ 2562

รพ.ปาย : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต (ITA) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ.2562 จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการของโรงพยาบาลปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ที่ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร > EB 20 ข้อ3

กิจกรรมการทำบุญตักบาตและโภชนมิตรแก่ผู้ป่วยความดันเบาหวาน

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรมของ ITA  ในส่วนของกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการทำบุญตักบาตร และกิจกรรมโภชนมิตรโดยให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยความดัน เบาหวาน  

1 2 3 10