ประกาศสอบราคาการจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงที่โรงพยาบาลปาย

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาการจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงที่โรงพยาบาลปาย ตำบลเวียงใต้ อำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ที่โรงพยาบาลปาย ตำบลเวียงใต้ อำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเอกสารแนบประกอบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ .pdf ดาวน์โหลดเอกสารแนบ .zip   **ข้อมูลอัพเดท June 23, 2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ (เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดกลาง,เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน) ———————————————– ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ (๑.เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง ราคางบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ ๒.เครื่องช่วยหายใจควบคุม-ด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง  ราคางบประมาณ ๘๓๐,๐๐๐ บาท) สำหรับโรงพยาบาลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมเอกสารดาวน์โหลดได้ที่นี่ .zip   **ข่าวอัพเดทข้อมูล April 23, 2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ (เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ,เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่,ชุดอากาศพร้อมอุปกรณ์) ———————————————– ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ (๑.เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน ๑๔ เครื่อง ๒.เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่ จำนวน ๘ เครื่อง ๓.ชุดเสาอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ต้น ราคางบประมาณ ๕๒๘,๐๐๐ สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดและเอกสารประกอบดาวน์โหลดได้ที่นี่ .zip   ***ข้อมูลอัพเดท April 23, 2015

เอกสารสอบราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ปอนด์)

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  ๘ / ๒๕๕๗  การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ปอนด์) ตามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ……………………………………………………   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด”  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว (เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ปอนด์)  จากเงินงบค่าเสื่อม ในส่วนบริหารจัดการระดับหน่วยบริการ ๘๐ % ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗   ตามรายการ ดังนี้ ๑. เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ปอนด์         จำนวน        ๑             เครื่อง ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ         ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ รายละเอียดทั้งหมด ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ชนิดไฟล์ .rar

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  ๒ รายการ ———————————————– ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการเรียกสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์     จำนวน  ๒ รายการ  จากงบ เงินงบค่าเสื่อม ในส่วนบริหารจัดการระดับหน่วยบริการ ๘๐ % ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ                   จำนวน   ๑      เครื่อง (ราคางบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท) ๒. เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา                     จำนวน   ๒      เครื่อง (ราคางบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑.      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒.     ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓.     ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔.     ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม […]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ-ควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง (ราคางบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) สำหรับโรงพยาบาลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม + เอกสาร ดาวน์โหลดได้ที่นี่   **ลงประกาศปี June 25, 2014

1 7 8 9